September 18 - November 13, 2021

Bernar Venet


Artist : Bernar Venet
Link to exhibition : Bernar Venet

Ceysson & Bénétière 10 rue des Aciéries, Saint-Etienne, FRANCEOctober 21 - December 04, 2021

Daniel Firman


Artist : Daniel Firman
Link to exhibition : Daniel Firman

Ceysson & Bénétière 23 rue du Renard, Paris, FRANCEDecember 16, 2021 - February 26, 2022

Florian Pugnaire & David Raffini


Artist : Florian Pugnaire & David Raffini
Link to exhibition : Florian Pugnaire & David Raffini

Ceysson & Bénétière 10 rue des Aciéries, Saint-Etienne, FRANCEDecember 16, 2021

Florian Pugnaire & David Raffini Opening


Artist : Florian Pugnaire & David Raffini
Link to exhibition : Florian Pugnaire & David Raffini

Ceysson & Bénétière 10 rue des Aciéries, Saint-Etienne, FRANCE